۲۸.۴.۸۶

سپر

یکی از علما را پرسیدند که یکی با ماه‌رویی در خلوت نشسته، درها بسته، رقیبان خفته، نفس طالب و شهوت غالب، آیا بتواند که به قوت پرهیزکاری به سلامت بماند ؟! گفت : اگر از ماه‌رو هم به سلامت بماند، از حرف مردم نماند.

شاید پس کار خویش بنشستن
لیکن نتوان دهان مردم بستن* گلستان سعدی و با تلخیص.