۷.۶.۸۶

اسم شب

باران مال اردیبهشت است
چه دخلی دارد به شهریور

در این فصل و ماه
در پارک جمشیدیه
باران نمی‌بارد

فقط گاهی
درختان پارک
بازخواستت می‌کنند از تنهایی
که آن هم
با نشان دادن برگی از تقویم
که بگوید ماه، ماه شهریور است
حل می‌شود


عکس Irma Haselberger