۱۳.۶.۸۶

بهرام مبشر دکترای کیهان‌شناسی دارد. فکرم کجاها رفت ...