۱۵.۶.۸۶

چاقوکشی

در طرح برخورد با اراذل و اوباش
یک نقاش را  گرفته‌اند
می‌گویند
چاقو کشیده است


نقاشی آبستره Richard Diebenkorn