۲۲.۶.۸۶

فلسفه

مطابق آدرسی که یکی از بومیان منطقه داد
در شهر "میانه" میدانی هست
که اگر پیاده بروید ۵۰۰ متر با آن فاصله دارید
و اگر با ماشین بروید ۱۰۰ متر