۲۹.۶.۸۶

درگاه

هربار، نگاهم به درگاه پنجره است و گلدانی که هنوز هست.


نقاشی Francis Livingston