۲.۷.۸۶

نهال


من بدون تو نمُردم
و تو هم بدون من
اما رابطه
بیچاره
بدون حتی یکی از ما
مُرد

جانش به جان ما
به جان تاب فلزی پارک
به جان یک جرعه آب سیب
به جان "جان" گفتن تو
به جان اردی‌بهشت من
بسته بود