۲۱.۷.۸۶

بزن فالی

همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد


حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد


به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد

* از نظر روز بزرگ‌داشت
* شعر حافظ