۹.۹.۸۶

کاخ

تصدقت ...
کپی دست چندمی هم
از آن چشم‌های لامصب‌ات
نیست ... که نیست