۳۰.۹.۸۶

هیهات

از آن روی
که با آن پیچ کج و معوج صدا
یه وقت بی‌هوا
ناغافل
به کسی نگویی "جانم"

کاش می‌شد
تمام "جانم"هایت را
یک‌جا بخرم
به قیمت جانم

* عکس Billy Kidd