۳.۱۰.۸۶

آبی و سیاه

در گذرگاه مستقر
تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند
و ترانه را بر دهان
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد


* شعر بامداد