۳.۱۲.۸۶

رانی و مانی

همه را رانده‌ام

خودم مانده‌ام