۲۰.۱۲.۸۶

خیر و سلامت

تمام کلمات دنیا
تمامشان بی برو برگرد
حتی
یک بوسه خشک و خالی نمی‌ارزند