۵.۴.۸۷

بی جرم و بی جنایت

شرح بدبخت را فیلتر کرده‌اند. روی چه حساب و کتابی، من که نفهمیدم. البته اصلن جای نگرانی نیست. اگر حساب و کتابی در کار بود باید نگران می‌شدم. همه چیز باید به همه چیز بیاید.

خیالی نیست، داریوش برایم sharh.com را ست کرده. حله داداش.