۶.۴.۸۷

چند که از آب و گل، بود پریشان تو

این کاغذها، کاغذ پاره‌اند.
حسم خراب است.