۲۲.۴.۸۷

منقول

مردی که شبها دیوانه می‌شود، همان مردیست که صبح ها پشت میز ریاست، آرام می نشیند و دیگران از او حساب می‌برند. 

نقل با تغییر از اینجا که خودش نقل کرده بود از اینجا.