۹.۶.۸۷

گریبان

چرا خاطره‌ها ولم نمی‌کنند. این خاطره‌بازی آخر به کُشتن‌ام خواهد داد. دلم حافظه‌ای می‌خواهد به قدر ماهی که هی طول تنگ را بروم و بیایم بی آن‌که به هیچ خاطره‌ای مسلح باشم. اگر نشد پس دلم باغ فردوس می‌خواهد و عروسی در کوچه مجاور و اگر باز هم نشد دلم چیزی نمی‌خواهد.


* عکس Sabine Weiss