۲۱.۵.۸۷

تابستانه

نگاهت آشتی‌ست
باران ناگهان
و خنکای بی‌وقت
در میانه‌ی مرداد


پانزده مرداد هشتاد و هفت