۳۱.۶.۸۷

آینه‌های قدی


تلق تلق تلق

Backspace-Backspace-Backspace

این مشکل تاریخی‌ست

حرف‌هایم به کلمه تبدیل نمی‌شوند

اما .... ما که با هم این حرف‌ها را نداریم