۳.۹.۸۷

تمام موبایل فروش‌های جمهوری
با کمی اغراق
همگی جاکشند
البته با تقدیر ویژه از راننده تاکسی‌های سر دولت