۲۵.۸.۸۷

زنگار

به خانه‌ام
زنگ می‌زنی
دیر شده
زنگ زده‌ام