۲۲.۸.۸۷

همیشه یک چیز هست که سر جای خودش نیست. 
همیشه
همیشه ...