۱۸.۸.۸۷

زیر سه هزار متر

ما به هر چیز خوبی که داشتیم، گه زدیم و چیزهای مزخرف هم که خودشان از قبل گهی بودند و بدین سان ما در گه مستغرق شدیم. * عکس Ernö Vadas