۱۳.۸.۸۷

حال‌وبین

دوست می‌داشتم که کاش ما هم هالووین داشتیم. اما بعد فکر کردم که چه باک. این شهر هر روز و شبش هالووین است.