۱۷.۹.۸۷

به هوش باش که هر نقطه دام دایره‌ای‌ست

تمام لباس‌هایم
خودکارها و مدادهایم
این تلفن و فنجان خالی و کاغذهای یادداشت
همه
بوی نا گرفته‌اند


شعر سایه