۱.۱۲.۸۷

همش نیم ساعته

خارج هم بودی بکسلت می‌کردم
خارج هم بودی بکسلت می‌کردم
چیه عشق اینا این‌قدر استثنایی بود
چیه عشق اینا این‌قدر استثنایی بود
خدایا، یه فرصت دیگه
خدایا، یه فرصت دیگه
عشق شمال به راهشه. شمال یعنی نرسیدن
عشق شمال به راهشه. شمال یعنی نرسیدن
آبان خوبی ؟
آبان خوبی ؟
همش نیم ساعته
همش نیم ساعته
این‌جا هم صفای دل داره
این‌جا هم صفای دل داره
تو این دنیا همین که دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشن استثناییه
تو این دنیا همین که دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشن استثناییه

خیابانی بلند، می‌برد او را
با رنگ‌ها و نورها 
خیابانی که من، نمی‌شناسمش 

خیابانی بلند، می‌برد او را
با درنگ‌ها و عبورها
خیابانی که من، نمی‌شناسمش

خیابانی که من، نمی‌شناسمش
صدا می‌زند مرا
با غریوها و بلورها

نمی‌دانم از کجا، می‌شناسد مرا
خیابانی که من، نمی‌شناسمش

* باغ‌های کندلوس، ایرج کریمی