۲۱.۱۱.۸۷

سید جدی

"من در اینجا با جدیت حضور خودم را در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام می کنم." +

خاتمی آمد.
او با جدیت آمد.
خودش که این‌طور می‌گفت.