۲۷.۱۲.۸۷

مخصوصن اگر کارمند باشی

بزرگ‌ترین بدی شغل می‌دونی چیه ؟ اینه که تموم نمی‌شه. 

مثلن مدرسه که می‌رفتیم می‌گفتیم دو سال دیگه دیپلم می‌گیریم و تموم می‌شه. 
دانشگاه می‌گفتیم سال دیگه پروژه رو می‌دیم و تموم می‌شه. 
اما شغل و کار و بار تموم نمی‌شه. یعنی فوقش می‌تونی کارتو عوض کنی. اما تموم نمی‌شه. تا آخر خط سر کاری.