۱۶.۱.۸۸

هشاد و هش

تازه رسیدیم به هشت
که خودش عمریست
گروی نه است