۱۷.۱.۸۸

بارانداز


* عکس : جایی در کویر مرکزی ایران