۳۱.۱.۸۸

تغییرات روی نمودار

"اگر از یکی از آدم‌های دور و برم، می‌شد که خواهش کنم، هیچ وقت به تو با این شخصیت مزخرف رو نمی‌انداختم."

اینو یکی می‌گفت که قدیما یه چیزای دیگه می‌گفت.