۲۶.۱.۸۸

در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست* شعر حافظ
* طرح سارا سامان‌پور