۵.۲.۸۸

خوش‌تر ز رهایی (دو)

نکرد آن هم‌دم دیرین مدارا
مسلمانان مسلمانان خدا را
...
مگر خضر مبارک پی تواند
که این تنها به آن تنها رساند

* شعر حافظ