۶.۲.۸۸

وارونه‌گی

مرد تنها نشسته لب تراس
با چشمان گرد
رفت و آمد آدم‌ها را 
نگاه می‌کند توی کوچه باریک

به انتظار 
که سگش کی هوس کند
و او را با خودش به گردش ببرد


* نقاشی nicole coson