۶.۳.۸۸

خانه از پای‌بند ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است 


* شعر سعدی