۱۵.۲.۸۸

بازسازی صحنه‌ی جرم

اگر همه دنیا 
جمع بشوند و بگویند که تو را دیده‌اند
توی پارک، یا کوچه یا هر کجا


من یکی باور نمی‌کنم
چون من خودم تو را کشتم
با دست‌های خودم
بعد هم برای محکم کاری
دو سه بار با ته گلدان
به سرت زدم


و تو نمی‌توانی از آن مهلکه
جان بدر برده باشی
این‌ها همه چرند است
جماعت کسی را دیده‌اند
که فقط شبیه تو بوده است

* by Meret Oppenheim