۱۶.۲.۸۸

از این فرهادکش فریاد

آن عهد یاد باد که از بام و در مرا
هر دم پیام یار و خط دل‌بر آمدی