۳۱.۳.۸۸

تاثیرات احتمالی

گفته‌اند امروز
با سکوت
راه می‌پیمائیم
از انقلاب ...
به آزادی

راهی که توده‌ها
سال‌ها در آن فرسوده‌اند
راهی طولانی
به حرمان آغشته
و به دردهای اساطیری بشر
از درون ما
تا برابر ما

تا آن علامت سوال مهیب
که از اساس
راهی هست آیا
از انقلاب ...
به آزادی ؟!!!!

۳۰ خرداد ۸۸

+ عکس از آرش