۲۷.۳.۸۸

بی‌خوابگی

خیلی وخته که نخوابیدم
حسابی کمبود خواب دارم
نه این‌که وخت نکرده باشم بخوابم
یا جای خواب نداشته باشم
مشکل اینه که کسی رو نداشتم که کنارش بخوابم