۲۹.۴.۸۸

نه غربی، پس شرقی

فحش دادن به انگلیس و آمریکا مد روز است
اما اهانت به چین و روسیه تبدیل به جرم سیاسی شده است