۲۸.۴.۸۸

شام

خواب  دیدم دیشب که یه لباس سر تا پا قرمز پوشیدم، یه لباس قرمز جیغ، بعد همه چیزشم قرمز بود، حتی جورابام و کفشم. بعد دارم بین چند تا گاو راه می‌رم. گاوا هم همه قرمز. بعد اون گاوا دارن منو چپ چپ نیگا می‌کنن. یه جوری که انگار حس بدی داشته باشن بهم. منم داشتم خوشحال می‌رفتم واسه خودم و حس خوبی داشتم. اما وختی از خواب بیدار شدم وحشت‌زده بودم. خوابم هم یه جوری مث خواب بعضیا تابلو نبود که مثلن هفت تاشون برن هفت‌تا دیگه رو بخورن و این حرفا. خلاصه دنبال یکی می‌گردم تعبیر کنه برام.