۱.۵.۸۸

خاور


جنگ،
نا برابر
شور،
بی‌باور

گاز اشک‌آور
اشک خواب‌آور

چاق
از پی لاغر

شیر سماور
اگزوز خاور

مسابقه،
بی داور

صدا
سرفه
صفیر
در پرده آخر

سی تیر