۴.۵.۸۸

بامداد و مرداد

می‌خواستم نام تو را بدانم
و تنها نامی را که می‌خواستم
ندانستم


* شعر بامداد