۱۷.۴.۸۸

قفل

مردم از خانه بیرون نیایند
ورزش نکنند
راه نروند
حرف نزنند
نفس نکشند

خس و خاشاک آسمان شهر را
فراگرفته است

اینان را باد 
از سرزمین‌های دیگر
با خود می‌آورد

و خیال‌تان آسوده
باد هم با خودش خواهد برد 

۱۶ تیر ۸۸
عکس‌ها از فارس (تنها جایی که می‌شد رفت)