۱۹.۵.۸۸

صراحت بیان

گفتم
ای بوستان روحانی
دیدن میوه چون گزیدن نیست

گفت سعدی
خیال خیره مبند (گه نخور)
سیب سیمین برای چیدن نیست


* روزگاری، Bridget Bardot نشسته بر پشت Alfa Romeo 2600 Spider