۲۷.۵.۸۸

یکی نه بسنده بود

اون شب رزا پارکز تو اتوبوس نشسته بود و وقتی راننده اتوبوس ازش خواست صندلیش رو به یه مرد سفید پوست بده، به آرامی گفت "نه" و اون شب رزا دستگیر شد. +