۲۵.۷.۸۸

نصفه شب مسیج داده می‌گه ؛ "موسی موسی شیر پلنگ شفتالو" یادته ؟ کلی فک کردم یادم اومد چی بود این. آخه چرا با آدم این کارا رو می‌کنید.