۲۷.۷.۸۸

خودمونیم
اعتماد به نفس زیادی می‌خواد که شعراتو از بلاگت برداری. 
که چی ؟!!!!
که ندزدنشون ......