۱۳.۷.۸۸

می‌توانم حدس بزنم
که چه روزی باران پاییزی خواهد بارید

درست روزی که
من این چتر کوچکم را
با خود نبرم