۱۸.۹.۸۸

فهرست بهای 88 اعلام شد. ضرائب همه حذف شد. بالاسری و ترافیک و منطقه ای.توی ابنیه هم شنیدم ضریب ارتفاع و ... نمی دونم این دولت چه مشکلی داره با اصول. این همه سال داره به این شیوه کار می شه و حالا تغییر اساسی این شیوه کلی هزینه داره که هنوز بخش عمده ایش حتی برآورد هم نشده. یعنی واقعا مشکل پروژه ها و مناقصه ها ضرائب بودن ؟ هر سال دریغ از پارسال